Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/201920 września 2018 r.
godz. 15.30
Spotkanie informacyjne Rodziców z Dyrektorem Szkoły i z psychologiem szkolnym. Zapoznanie ze statutem szkoły, programem wychowawczo- profilaktycznym, z WSO, zapoznanie z planem ewaluacji, z planem pracy szkoły , z kalendarzem roku szkolnego i dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, z harmonogramem wywiadówek. Informacje o działalności Rady Szkoły i Rady Rodziców.
godz. 15.50
spotkanie Rodziców uczniów klas III z dyrekcją szkoły - matura 2018
godz. 15.50
spotkanie rodziców uczniów klas I i II z wychowawcami w salach lekcyjnych - wybór rad oddziałowych Rodziców i Rodziców do Rady Szkoły, zapoznanie z klasowym planem pracy wychowawczej
godz. 16.20 spotkanie rodziców uczniów klas III z wychowawcami w salach lekcyjnych - wybór rad oddziałowych Rodziców i Rodziców do Rady Szkoły, zapoznanie z klasowym planem pracy wychowawczej
godz. 16.50 Spotkanie wybranych przedstawicieli rad oddziałowych Rodziców - wybór prezydium Rady Rodziców - sala nr 5
godz. 16.50
Spotkanie wybranych przedstawicieli Rodziców do Rady Szkoły - wybór nowych członków Rady Szkoły - sala nr 19


25 października 2018 r. - godz. 16.00
klasy I, II, III Śródokresowe spotkanie z Rodzicami, informacja o postępach w nauce i zachowaniu, sprawy bieżące klasy i szkoły.
20 grudnia 2018 r. - godz. 16.00
klasy I, II, III Spotkanie z Rodzicami, poinformowanie o zagrożeniach nieklasyfikowaniem oraz ocenami niedostatecznymi na I półrocze.
11 stycznia 2019 r. - godz. 16.00
klasy I, II, III Informacja o ocenach śródrocznych.
21 marca 2019 r. - godz. 16.00
klasy I i II Śródokresowe spotkanie z Rodzicami, informacja o postępach w nauce.
klasy III Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną.10 kwietnia 2019 r. - godz. 16.00
klasy III Informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach z zachowania na koniec nauki w klasie III.21 maja 2019 r. - godz. 16.00
klasy I i II Poinformowanie o zagrożeniach nieklasyfikowaniem oraz ocenami niedostatecznymi na II semestr.
10 czerwca 2019 r. - godz. 16.00
klasy I i II Informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego 2017/2018, podsumowanie pracy wychowawczej w klasach.