Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/201726 września 2016 r.
godz. 16.00
Spotkanie informacyjne w auli, zapoznanie z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły, spotkanie z psychologiem szkolnym.
godz. 16.30
Spotkanie z wychowawcami klas- zapoznanie ze statutem, WSO, wybór rodziców do rad oddziałowych i do Rady Szkoły, zapoznanie z klasowym planem pracy wychowawczej.
godz. 17.15
Spotkanie wybranych przedstawicieli rad oddziałowych - wybór prezydium Rady Rodziców - sala nr 8
godz. 17.15 Spotkanie wybranych przedstawicieli do rady szkoły - wybór nowych członków Rady Szkoły - sala nr 15
godz. 17.30 Spotkanie Rodziców uczniów klas III z dyrekcją szkoły - matura 2016 - aula
04 listopada 2014 r. - godz. 16.00
klasy I, II, III Śródokresowe spotkanie z Rodzicami, informacja o postępach w nauce i zachowaniu, sprawy bieżące klasy i szkoły.
15 grudnia 2016 r. - godz. 16.00
klasy I, II, III Spotkanie z Rodzicami, poinformowanie o zagrożeniach nieklasyfikowaniem oraz ocenami niedostatecznymi na I półrocze.
13 stycznia 2017 r. - godz. 16.00
klasy I, II, III Informacja o ocenach śródrocznych.
24 marca 2017 r. - godz. 16.00
klasy I i II Sródokresowe spotkanie z Rodzicami, informacja o postępach w nauce.
klasy III Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną.12 kwietnia 2017 r. - godz. 16.00
klasy III Informacja o przewidywanych ocenach na koniec nauki w klasie III.22 maja 2017 r. - godz. 16.00
klasy I i II Poinformowanie o zagrożeniach nieklasyfikowaniem oraz ocenami niedostatecznymi na II semestr.
12 czerwca 2017 r. - godz. 16.00
klasy I i II Informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego 2016/2017, podsumowanie pracy wychowawczej w klasach.
Do góry